Terms of service

Verkoper 
Onder Verkoper wordt ‘Melkweg’ verstaan. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 41200472.

Klant 
Onder 'Klant' wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via shop.melkweg.nl een bestelling plaatst.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via shop.melkweg.nl

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Melkweg behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Overeenkomst 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

De klant en Melkweg komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.

De elektronische bestanden van shop.melkweg.nl gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Aanbod 
Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Melkweg met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Melkweg garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Melkweg passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

Melkweg kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Prijzen en Betalingen 
Alle door Melkweg vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Melkweg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De hoogte van de verzendkosten worden bij betalingen per product vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Bestellingen via shop.melkweg.nl kunnen op de volgende manieren worden betaald: directe betaling via IDEAL of Credit Card.

Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan shop.melkweg.nl zijn voor rekening van de klant.